Глибочицька територіальна громада
Україна, Житомирська область, Житомирський район

28-10 Про затвердження договору між комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної – медико санітарної допомоги» Коростишівської районної ради та Глибочицькою сільською радою про оренду комунального майна

Дата: 09.04.2020 18:21
Кількість переглядів: 598

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ
ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН
ГЛИБОЧИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія сьомого скликання)
від 10  квітня  2020  року

Про затвердження договору

між комунальним некомерційним

підприємством «Центр первинної – медико

санітарної допомоги»

Коростишівської районної ради та

Глибочицькою сільською радою

про оренду комунального майна

 

            Керуючись положеннями ст. ст. 10, 26 та 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про оренду комунального майна, затвердженого рішенням дев’ятої сесії сьомого скликання Глибочицької сільської ради від 20.07.2018 № 32, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити договір між комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Коростишівської районної ради та Глибочицькою сільською радою про орендучастини адміністративної будівлі для розміщення фельдшерсько – акушерського пункту, що знаходиться на балансі Глибочицької сільської радиі розташована за адресою: с. Кмитів, вул. Покровська, буд. № 44 - А Коростишівського району Житомирської області, площею 18,2 кв.м.
 2. Доручити сільському голові (Сокальський С.В.)підписати від імені Глибочицької сільської ради вказаний договір.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово – комунального господарства, комунальної власності, промисловості, енергозбереження, транспорту та зв’язку.

Глибочицький сільський голова                                                С.В. Сокальський

 

ДОГОВІР № ____

оренди приміщення

 

с. Глибочиця,                                                                        «____» _________ 2020 р.

Житомирський район                                                          

   

Глибочицька сільська рада Житомирського району Житомирської області, в особі _____________________________________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі - «ОРЕНДОДАВЕЦЬ»,з однієї сторони та комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Коростишівської районної ради, в особі _________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, надалі – «ОРЕНДАР», з другої сторони, разом – надалі «СТОРОНИ», уклали цей договір про наступне:

 

 1. Предмет договору

         1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування частину адміністративної будівлі Кмитівського старостинського округу, що знаходиться на балансі ОРЕНДОДАВЦЯ і розташована за адресою: с. Кмитів, вул. Покровська, буд. № 44 - А Коростишівського району Житомирської області, площею 18,2 кв.м.

1.2. Орендована частина адміністративної будівлі призначене для розміщення ФАПу.

1.3. Сторони за договором не є платниками ПДВ.

 

 1. Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1. Вступ ОРЕНДАРЯ у користування майном настає одночасно із підписанням сторонами Договору та Акту прийому – передачі вказаного майна.

2.2. Передача майна в оренду не спричиняє передачу ОРЕНДАРЮ права власності на це майно. Власником орендованого майна залишається ОРЕНДОДАВЕЦЬ, а ОРЕНДАР користується ним протягом строку оренди.

2.3. Вартість Майна, що повертається ОРЕНДАРЕМ ОРЕНДАДОДАВЦЮ, визначається на підставі передаточного балансу та Акту оцінки складеного за даними інвентаризації майна на момент припинення договору оренди, звіреного з актом прийому – передачі нерухомого майна в оренду. Майно вважається поверненим ОРЕНДОДАВЦЕВІ з моменту підписання сторонами акту прийому-передачі.

 

 1. Орендна плата

3.1. Орендна плата за орендоване майно складає 1,00 грн. на рік, згідно рішення            № ________________ сесії сьомого скликання Глибочицької сільської ради від ________________ року № _______.

3.2. Орендна плата перераховується ОРЕНДАРЕМ ОРЕНДОДАВЦЕВІ до 31.12.2020 року, за який вона сплачується.

3.3. Комунальні послуги ОРЕНДАР сплачує окремо в термін, згідно з рахунками ОРЕНДОДАВЦЯ.

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

 1. Використання амортизаційних відрахувань

4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються його балансоутримувачем.

 

 1. Права та обов’язки ОРЕНДАРЯ

5.1.ОРЕНДАР зобов’язується:

-  використовувати орендоване майно у відповідності з його призначенням та умовами цього Договору.

- утримувати орендоване майно в належному стані відповідно вимог протипожежної безпеки та санітарії.

-  вносити своєчасно орендну плату і в повному обсязі.

- самостійно проводити своїми коштами необхідний поточний та капітальний ремонт, відновлення орендованих приміщень, обладнання та інвентаря.

-  забезпечувати доступ до орендованого майна для необхідних оглядів мереж водопроводу, каналізації, системи центрального опалення, тощо представниками ОРЕНДОДАВЦЯ, а також особам, відповідальним за протипожежний нагляд.

-  застрахувати орендоване майно згідно закону на термін оренди.

        ОРЕНДАР несе відповідальність за протипожежний стан орендованого майна.

        В разі припинення договору оренди ОРЕНДОДАВЦЕВІ в 10-ти денний термін після закінчення строку дії договору за Актом приймання – передачі орендоване майно повертається в належному стані, не гіршому, ніж на час передачі його в оренду, з урахуванням фізичного зносу.

Вартість робіт поліпшення приміщень або обладнання, проведених ОРЕНДАРЕМ без письмової згоди і дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ, в разі неможливості їх виділення, компенсації не підлягає.

5.2.Орендар має право:

- самостійно здійснювати господарську некомерційну діяльність в межах, визначених статутом, чинним законодавством України та цим Договором.

-  з письмового дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переобладнання, що зумовлює підвищення його вартості.

ОРЕНДАР не відповідає за зобов’язання ОРЕНДОДАВЦЯ.

 

 1. Права та обов’язки ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1.ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язується:

- передати ОРЕНДАРЮ частину адміністративної будівлі для розміщення ФАПу відповідно до акту прийому – передачі, який є невід’ємною частиною даного Договору. В акті повинно бути зазначене точне найменування майна, яке передається, його технічний стан, а також те, що ОРЕНДАР ознайомлений з правилами пожежної безпеки на об’єктах Державного комітету зв’язку та інформатизації України. Передачу майна здійснити не пізніше 3- х днів з моменту підписання договору.

-  не втручатися в господарську некомерційну діяльність ОРЕНДАРЯ.

6.2.ОРЕНДОДАВЕЦЬ  має право.

-  контролювати наявність, технічний і санітарний стан, напрямки та ефективність використання державного майна, переданого в оренду.

-  виступати з ініціативою щодо внесення змін до Договору або розірвання в разі погіршання стану орендованого майна, внаслідок його неналежного використання або невиконання умов Договору.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ не відповідає за зобов’язання ОРЕНДАРЯ.

 

 1. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з Договором оренди Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. Якщо орендованому майну (приміщенню, обладнанню, інвентарю) ОРЕНДАРЕМ заподіяно шкоду, він відшкодовує збитки ОРЕНДОДАВЦЮ в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.3. Спори, що виникають в ході виконання Договору оренди вирішуються шляхом переговорів. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд до суду.

7.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного договору у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, тощо).

 

 1. Строк дії та умови зміни, розірвання договору

8.1. Даний договір набирає чинності з _________________ і діє до «31» грудня 2020 року.

8.2. Зміни або доповнення до Договору можуть мати місце за погодженням сторін з обов’язковим складанням додаткової угоди, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються Сторонами протягом 20 днів.

Одностороння відмова від виконання Договору, внесених змін не допускається.

8.3. У разі відсутності письмової заяви однієї із сторін про припинення або зміну Договору після закінчення його строку протягом одного місяця, він вважається продовженим на той саме термін і на тих саме умовах, які були передбачені договором.

8.4. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін, за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством. Про рішення щодо розірвання договору сторони письмово повідомляють одна одну за 30 календарних днів.

8.5. Реорганізація ОРЕНДОДАВЦЯ не є підставою для зміни умов або припинення цього Договору.

8.6. Дія Договору оренди припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- знищення об’єкта оренди;

- достроково за згодою сторін або за рішенням суду.

8.7 У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

8.8. Усі виправлення за текстом договору мають юридичну силу лише у тому разі, коли вони засвідчені підписами та печатками Сторін у кожному конкретному випадку.

8.9. Сторони зобов’язуються негайно письмово повідомляти одна одну у випадках змін юридичної адреси та/або банківських реквізитів.

 

9. Додаткові умови

9.1. Цей договір укладений у 2-х примірниках, по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

 

10. До цього договору додаються:

10.1. Додаток № 1 – Акт прийому – передачі орендованого майна.

Додатки № № ________ складають невід’ємну частину даного Договору.

 

11. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін:

 

«ОРЕНДОДАВЕЦЬ»:                                                  «ОРЕНДАР»:

 

Акт

приймання-передачі до Договору орендованого майна № _____

від “____” _____________ 2020 року

 

с. Глибочиця,                                                                        «____» _________ 2020 р.

Житомирський район                                                          

 

Даний акт складено між Глибочицькою сільською радою Житомирського району Житомирської області, в особі ___________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі – «ОРЕНДОДАВЕЦЬ» з однієї сторони, та комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Коростишівської районної ради, в особі _________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, надалі – «ОРЕНДАР», з другої сторони, уклали цей акт про наступне:

 

1. Орендодавець передав, а Орендар прийняв відповідно до договору № _________  від “___”___________2020року в платне користуваннячастину адміністративної будівлідля розміщення фельдшерсько-акушерського пункту, площею 18,2 кв.м (далі – Майно), що знаходиться за адресою: с. Кмитів, вул. Покровська, буд. № 44-А Коростишівського району Житомирської області.

2. Сторони підтверджують, що зазначене вище майно на момент передачі знаходиться в задовільному стані.

3. Орендар підтверджує, що ознайомлений із Правилами пожежної безпеки та зобов’язується їх дотримуватися.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь