Глибочицька територіальна громада
Україна, Житомирська область, Житомирський район

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знань законодавства і функціональних повноважень кандидатури на посаду директора Студеницького ліцею

Дата: 27.08.2018 10:44
Кількість переглядів: 2799

Додаток 4
до наказу відділу освіти №15
від 06.08.2018 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знань законодавства і функціональних повноважень кандидатури на посаду директора Студеницького ліцею

- Який сучасний документ стратегічного значення визначив напрями модернізації  та пріоритетні завдання розвитку освіти України?
- Яка стратегія розвитку освіти України дає можливість керівнику закладу  та забезпечує відповідність рівня загальної освіти постійно удосконалювати  власний рівень професійної компетентності?
- Хто такий «менеджер» освіти?
-  Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в Новій українській школі?
- Що є  колегіальним  органом  управління закладу загальної середньої освіти?
-  Які повноваження закладу загальної середньої освіти?
-  На засадах якої моделі освіти буде працювати Нова українська школа?.
-- Хто контролює якість освіти за новим законом?
-  Що необхідно розуміти під  гуманізацією освіти?
--. Що таке  профільне навчання згідно з концепцією  профільного навчання у старшій школі?
-  Які ключові компетентності мають оцінюватися в системі загальної освіти України?
-  Що  таке «ефективність управління закладом освіти»?
-  Яка роль учителя в Новій українській школі?
- У чому полягають функціональні обов’язки директора школи за новим законодавством?
- Що є метою педагогічних технологій?
-  Які повноваження педагогічної ради?
- Розкрийте поняття Державного стандарту загальної середньої освіти?
- Який чинник є визначальним для формування сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти?
-- Що  має  стати  інструментом забезпечення успіху Нової української школи?
-. Що є найважливішою складовою  сучасного педагогічного процесу?
- Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування  закладу загальної середньої освіти?
- Чим визначаються основні вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей  здобувача  загальної середньої освіти  відповідного рівня?
- Хто може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?  
-- На підставі яких документів проводиться зарахування учнів до першого класу закладу загальної середньої освіти?
- Що таке інформальна освіта?
- На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа?
- Якою повинна бути наповнюваність класу закладу загальної середньої освіти згідно з діючим законодавством?
- Яка ключова компетентність Нової української школи?
-- Хто є учасниками  освітнього процесу закладів загальної середньої освіти
- На чому сфокусовані нові освітні стандарти?
- Якими основними рисами повинен володіти такий тип керівника як «лідер»?
- У  якому законодавчому документі прописано державні гарантії педагогічним та науково-педагогічним працівникам?
- Яка норма академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років?
- Коли почнеться навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти для профільної середньої освіти?
- Визначте характеристики випускника Нової української школи?
-  Яка мета атестації педагогічних працівників?
- Як будуть розподілятися фінанси у Новій українській школі?
- На які основні етапи розрахована реформа Нової української школи?
- Які ключові завдання  сучасного освітнього менеджменту?
- Що слід розуміти  під методами активізації освітньо-пізнавальної діяльності учнів?
- Скільки рівнів визначає Національна рамка кваліфікацій?
- Який рівень лідерства керівника заважає створенню команди однодумців у колективі?
- На який період розрахована Концепція  реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?
- Що є метою внутрішнього контролю з боку керівника?
- Яка із  наукових  характеристик сучасної освітньої  парадигми є  пріоритетною?
- Що таке педагогічна інновація?
-. Які рівні повної загальної середньої освіти визначено у Законі України «Про освіту»? Яка тривалість кожного з них?
- Що таке виховна система?
- На які цикли поділятиметься початкова освіта за Концепцією Нової української школи?

ОБЕРІТЬ ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ:
o М. М.Ковальчук
o Л. А. Кабаніна
o Н. П. Толстолуцький
o В. О. Михайлов

 Оберіть правильні відповіді:

УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ ТАКІ:
o інновації в системі управління
o удосконалення посадових обов’язків кожного педагога
o організація роботи усіх структур в режимі розвитку
o створення банку інформації
o стратегічне планування
o авторитарний стиль управління
o залучення батьків до управління

Оберіть правильні відповіді:

АТЕСТАЦІЙНІ КОМІСІЇ УСІХ РІВНІВ СТВОРЮЮТЬСЯ У СКЛАДІ…
o голови
o секретаря
o начальника
o заступника голови

Оберіть правильні відповіді:

ТИПИ АТЕСТАЦІЇ:
o основні
o чергові
o позачергові
o періодичні

Оберіть правильні відповіді:

ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ВНУТРІШНЬО ШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ Є:
o підвищення ефективності освітньої діяльності
o підвищення ефективності господарської діяльності
o забезпечення захисту інтересів підприємства і його власників від зловживань, раціонального управління
o забезпечення захисту майна власників
. Оберіть правильну відповідь:

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ:
o базовий, типовий плани та типові освітні програми школи
o базовий, перспективний плани та навчальні програми
o річний, поточний плани та навчальні програми
o календарний та річний план
7. Оберіть правильну відповідь:

ОСНОВНОЮ ФУНКЦІЄЮ ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ Є:
o визначення механізмів поточного та перспективного регулювання стану освітньої системи
o розгляд питання вдосконалення й методичного забезпечення освітнього процесу
o організація підвищення кваліфікації учителів, розвиток їхньої ініціативн та творчості
o забезпечення ефективної позашкільної виховної роботи
 Оберіть правильні відповіді:

ОСНОВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:
o консультації, виставки, шкільні конференції
o стажування, екскурсії, міжрайонні методичні об’єднання
o індивідуальна самоосвітня робота, участь у методоб’єднаннях, семінарах, конференціях, педагогічних читаннях
o курси підвищення кваліфікації
 Оберіть правильну відповідь:

МЕТОЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ Є:
o раціональне й ефективне вирішення актуальних питань освітнього процесу
o забезпечення навчання, виховання й розвитку особистості здобувача освіти
o створення умов, необхідних для ефективного досягнення цілей навчання і виховання та розвитку здобувачів освіти.
o контроль за діяльністю адміністрації школи
 Оберіть правильну відповідь:

АДМІНІСТРАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАКАЗИ ВИДАЮТЬСЯ ЩОДО:
o контролю і корекції навчальних досягнень учнів
o впровадження ефективних технологій в освітній процес
o організації науково-методичної роботи в школі
o проведення позашкільної виховної роботи
 Оберіть правильну відповідь:

ВИЩИМ КОЛЕГІАЛЬНИМ ОРГАНОМ САМОВРЯДУВАННЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ Є:
o педагогічна рада
o рада  закладу освіти
o загальні збори (конференція) колективу
o піклувальна рада
 Оберіть правильну відповідь:

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПОВИННО МАТИ:
o системний характер
o цільовий характер
o фрагментарний
o локальний
 Оберіть правильну відповідь:

МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ Є СКЛАДОВОЮ:
o шкільного менеджменту
o педагогічного менеджменту
o дидактичного менеджменту
o загального менеджменту
 Оберіть правильну відповідь:

ОСНОВНІ СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА:
o господарський, демократичний
o християнський, мусульманський
o ліберальний, лідерський
o авторитарний, демократичний, ліберальний
 Оберіть правильну відповідь:

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ МАЄ ПРАВО ВИДАВАТИ ТАКА ДЕРЖАВНА ІНСТИТУЦІЯ, ЯК:
o керівник  закладу загальної середньої освіти
o профспілковий комітет, педагогічна рада
o Президент
o Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України
 Оберіть правильні відповіді:

ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЦЕ –
o все те, що повинен робити суб’єкт управління стосовно об’єкта управління
o основне правило, основні теорії управління, знання яких дозволяє здійснювати ефективне управління
o визначення ролі та місця кожного члена колективу у досягненні мети організації
o цілеспрямований вплив керівника та інших суб’єктів закладу освіти на працівників закладу освіти з метою спрямування їх на ефективну діяльність закладу  
 Оберіть правильну відповідь:

КЕРІВНИЦТВО ОКРЕМИМИ НАПРЯМАМИ РОБОТИ В ШКОЛІ ЗДІЙСНЮЮТЬ:
o голови методичних об’єднань вчителів, класних керівників
o завідувачі навчальних кабінетів та соціальний педагог
o заступники директора з навчально-виховної, науково-методичної, виховної, господарської роботи
 Оберіть правильні відповіді:

ІННОВАЦІЇ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА:
o глобальні
o систематичні
o масштабні
o локальні
 Оберіть правильну відповідь:

ЗА РІВНЕМ СКЛАДНОСТІ СИСТЕМА «ЗАКЛАД ОСВІТИ»
o складна
o проста
o надскладна
 Оберіть правильну відповідь:

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» БАЗУЄТЬСЯ НА:
o Конституції України
o Цивільному кодексі України
o Кримінальному кодексі України
o нормативно-правових актах
 Оберіть правильні відповіді:

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ Є:
o забезпечення реалізації єдиної державної політики у галузі системи освіти
o прогнозування розвитку закладу освіти, у тому числі оптимізації мережі ЗО
o координації діяльності державно – громадських органів управління освітою
o забезпечення самоврядування та подвійного підпорядкування управлінських структур закладу освіти
 Оберіть правильну відповідь:

ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКИХ ДОТРИМУЮТЬСЯ В УПРАВЛІННІ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ
o нормативні акти
o принципи
o закони
o розпорядження
 Оберіть правильну відповідь:

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ НАЛЕЖИТЬ ДО:
o технічного управління
o біологічного управління
o соціального управління
o інноваційного управління
 Оберіть правильні відповіді:

ДО ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЛЕЖАТЬ:
o мета
o структура
o люди
o процеси та способи взаємодії
o форми управління
o стиль менеджменту
o емоційний мікроклімат
 Оберіть правильні відповіді:

ОЗНАКАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ Є:
o наявність однієї людини
o наявність двох людей і більше
o розподіл завдань між членами організації
o виконання всіх завдань директором організації
o орієнтованість на результат
 Оберіть правильну відповідь:

СОЦІАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ, ЯКЕ МАЄ СПЕЦІАЛЬНО СТВОРЕНУ СТРУКТУРУ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО ПІДПОРЯДКОВАНО ПЕВНІЙ ДІЯЛЬНІЙ МЕТІ НАЗИВАЮТЬ:
o установа
o організація
o підприємство
o структура
 Оберіть правильну відповідь:

ПОЗАЧЕРГОВА АТЕСТАЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА ЗАЯВОЮ ПРАЦІВНИКА З МЕТОЮ
o підвищення кваліфікаційної категорії
o зниження кваліфікаційної категорії
o підвищення заробітної плати
o зниження заробітної плати
 Оберіть правильну відповідь:

ТИП ЛІДЕРА, ЯКИЙ СХИЛЬНИЙ ДЕМОНСТРУВАТИ Й АКЦЕНТУВАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ, ТУРБУВАТИСЯ ПРО ДОСЯГНЕННЯ КОНСЕНСУСУ, УЧАСТЬ У РОБОТІ ВСІХ ЧЛЕНІВ КОЛЛЕКТИВУ НАЗИВАЮТЬ:
o харизматичний
o трансакційний
o інтерактивний
o сервісний
o трансформуючий
 Оберіть правильні відповіді:

ВИДІЛЯЮТЬ ТАКІ ПОСАДОВІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ДИРЕКТОРА:
o кваліфікаційні
o соціальні
o комунікативні
o професійні
o ділові
Оберіть правильні відповіді:

ТЕРМІН «ІННОВАЦІЯ» ЗАПРОВАДИВ
o К. Маркс
o Х. Кларк
o Й.Шумпетер
o М. Туган-Барановський
o Ф.- А. Хайєк
 Оберіть правильні відповіді:

ПРИНЦИПАМИ КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Є:
o своєчасність
o гласність
o облік
o ефективність
o координування
o регулювання
 Оберіть правильну відповідь:

ЯКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ВКЛЮЧАЄ РОЗКЛАД УРОКІВ, КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ, ПОУРОЧНІ ПЛАНИ ПЕДАГОГІВ
o поточний план
o річний план
o базовий навчальний план
 Оберіть правильні відповіді:

ДО ДИРЕКТИВНО-НОРМАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЛЕЖАТЬ:
o рішення колегій
o Закони України
o міжнародні акти
o державні освітні стандарти
o державні програми у галузі освіти
 Оберіть правильні відповіді:

ДО МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ НАЛЕЖИТЬ:
o міжнародні угоди
o конвенції
o соціокультурні фактори
o маркетинговий аналіз
o міжнародні акти
 Оберіть правильну відповідь:

ВИЩИМ КОЛЕГІАЛЬНИМ ОРГАНОМ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ШКОЛИ Є:
o батьківські збори
o рада школи
o конференція
o нарада при директору
 Оберіть правильну відповідь:

КОЖНА ШКОЛА РОЗРОБЛЯЄ СВІЙ
o річний план
o навчальний план
o фінансовий план
o статут
 Оберіть правильну відповідь:

РАДУ ШКОЛИ ОБИРАЮТЬ НА
o нараді при директору
o загальних зборах школи
o батьківських зборах
o конференції
 Оберіть правильну відповідь:

ДО ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ НАЛЕЖАТЬ:
o Міністерство освіти і науки, міністерства і відомства, яким підпорядковані заклади загальної середньої освіти, управління освіти обласних державних адміністрацій, відділи освіти районних (міських) державних адміністрацій, відділи освіти ОТГ
o Міністерство освіти і науки, міністерства і відомства, яким підпорядковані заклади загальної середньої освіти, антимонопольний комітет
o управління освіти обласних державних адміністрацій, служба у справах сім’ї та молоді, відділи освіти  
o міністерства і відомства, яким підпорядковані заклади загальної середньої освіти, управління освіти обласних державних адміністрацій, санітарно-епідеміологічна служба
 Оберіть правильну відповідь:

ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТАКІ  ЗАКЛАДИ ОСВІТИ УКРАЇНИ:
o технікуми, училища, інститути, магістратура
o колегіуми, академії, аспірантура, екстернатура
o ліцеї, коледжі, загальноосвітні школи, школи-інтернати
o міжшкільні навчальні комбінати, інститути, університети
 Оберіть правильну відповідь:

ОСНОВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:
o консультації, виставки, шкільні конференції
o стажування, екскурсії, міжрайонні методичні об’єднання
o індивідуальна самоосвітня робота, участь у методоб’єднаннях, семінарах, конференціях, педагогічних читаннях
o курси підвищення кваліфікації
 Оберіть правильну відповідь:

ВИДИ ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ:
o поточний, колективний, самоконтроль
o фронтальний, тематичний
o проведення бесід, бригадна перевірка, вибіркове відвідування уроків
o методичний, колективний
 Оберіть правильну відповідь:

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Є:
o необов’язковою і проводиться 2 рази на п’ять років
o обов’язковою і проводиться 1 раз на п’ять років
o обов’язковою і проводиться 1 раз на три роки
o проводиться за бажанням вчителів
. Оберіть правильну відповідь:

АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОВОДИТЬ:
o директор школи
o інспектор відділу освіти  
o атестаційна комісія
o педагогічна рада школи
 Оберіть правильну відповідь:

СТРУКТУРА ОСВІТИ ВКЛЮЧАЄ:
o науково-методичні установи
o дошкільну, загальну середню, вищу, професійно-технічну, післядипломну
o державні і місцеві органи управління освітою
o немає правильної відповіді
 Оберіть правильну відповідь:

ЗА ЯКИМ КОДЕКСОМ ЗДІЙСНЮЮТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ
o Цивільним кодексом України
o Бюджетним кодексом України
o Кодексом законів про працю України
o Кримінальним кодексом України
. Оберіть правильну відповідь:

СТАТУТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ – ЦЕ ДОКУМЕНТ, У ЯКОМУ
o визначаються організаційно правові засади та зміст діяльності закладу освіти
o визначається матеріально-технічна база закладу освіти
o визначаються права і обов’язки керівника закладу освіти
o визначається фінансова база закладу освіти
 Оберіть правильну відповідь:

ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ КЕРУЮТЬСЯ ТАКИМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ ДОКУМЕНТОМ
o Кримінальним кодексом України
o Кодексом народного господарства
o Кодексом законів про працю України
o Цивільним кодексом України
Оберіть правильну відповідь:

ДО КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВІДНОСИТЬСЯ:
o рада школи, педагогічна рада, органи  батьківського самоврядуванняі
o інспекція, методичне об’єднання, редакційна рада
o акредитаційна комісія, експертна група, держадміністрація
o рада з координації, предметна комісія, ініціативна група, актив школи
 Оберіть правильну відповідь:

В УКРАЇНІ РОЗРІЗНЯЮТЬ ТАКІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ:
o повна загальна освіта
o базова вища освіта
o молодший спеціаліст, бакалавр, магістр
o молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник
 Оберіть правильну відповідь:

ГОЛОВОЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Є:
o директор ЗНЗ
o заступник директора з навчально-виховної роботи
o заступник директора з виховної роботи
o класний керівник за рішенням педагогічної ради
 Оберіть правильні відповіді:

ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ:
o організаційно-педагогічна
o адміністративно-організаційна
o аналітико-прогностична
o науково-методична
 Оберіть правильну відповідь:

ПІКЛУВАЛЬНА РАДА СТВОРЮЄТЬСЯ І ФУНКЦІОНУЄ ЗА РІШЕННЯМ
o загальних зборів ЗЗСО
o ради ЗЗСО
o засновника
o батьківського комітету
 Оберіть правильні відповіді:

ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ:
o планування та режим роботи ЗЗСО
o удосконалення та методичне забезпечення освітнього процесу
o заслуховування звіту директора про здійснення управління ЗО
o затвердження режиму роботи ЗО
. Оберіть правильні відповіді:

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СКЛАДУ УЧАСНИКІВ РОЗРІЗНЯЮТЬ ТАКІ ТИПИ КОНФЛІКТІВ:
o внутрішньоособистісний, міжособистісний, конфлікт між особистістю і колективом, міжгруповий конфлікт
o внутрішньоособистісний і міжособистісний конфлікти
o міжгруповий і індивідуальний конфлікти
o внутрішньоособистісний, міжособистісний та індивідуальний конфлікти
 Оберіть правильні відповіді:

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ:
o прямий шлях ліквідації наслідків конфлікту
o раціональний шлях ліквідації наслідків конфлікту
o непрямий шлях ліквідації наслідків конфлікту
o об’єктивний шлях ліквідації наслідків конфлікту
 Оберіть правильну відповідь:

ПЕРІОДИ КОНФЛІКТУ:
o виникнення проблемної ситуації
o конфлікт, передконфлікт, післяконфліктна ситуація
o конфліктна ситуація, післяконфліктна ситуація
o передконфліктна ситуація, власне конфлікт, розв’язання конфлікту
 Оберіть правильні відповіді:

ПРЕКРАСНИМ ПРИКЛАДОМ КЕРІВНИКА ШКОЛИ Є:
o О. В. Духнович
o В. О. Сухомлинський
o М. Монтесорі
o С. Русова

 Оберіть правильну відповідь:

ВКАЖІТЬ ГРУПУ, В ЯКІЙ ЗАЗНАЧЕНО ВИДИ ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
o поточний, колективний, самоконтроль
o фронтальний, тематичний
o проведення бесід, бригадна перевірка, вибіркове відвідування уроків
o методичний, колективний
 Оберіть правильну відповідь:

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ:
o державно-громадська
o громадсько-державна
o децентралізована державна система управління, централізована державна система управління
o централізова державна система управління, децентралізова державна система управління, державно-громадська, громадсько-державна
 Оберіть правильну відповідь:

МЕТОДИЧНА РОБОТА У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ – ЦЕ
o діяльність директора школи та його заступників по впровадженню інноваційних технологій
o способи спільної діяльності педагогів та здобувачів освіти, спрямованої на формування в учнів навичок і звичок поведінки
o способи спільної діяльності педагогів та здобувачів освіти, спрямованої на формування в них навичок і звичок поведінки
o спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога
 Оберіть правильну відповідь:

ПЕРЕДОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД – ЦЕ
o сукупність знань, умінь і навичок, набутих учителем у процесі освітнього процесу
o творче, активне засвоєння і реалізація вчителем у практичній діяльності засобів і принципів педагогіки з урахуванням конкретних умов, особливостей здобувачів освіти, учнівського колективу
o освоєння методики викладання додаткових предметів, систематичне інформування про нові методичні розробки, оволодіння науково-дослідними навичками
o узагальнення досвіду кращих вчителів закладу освіти
 Оберіть правильну відповідь:

МЕТОЮ ІНСТРУКТИВНОЇ НАРАДИ Є:
o отримання інформації про поточний стан справ у закладі освіти
o передача необхідної інформації підлеглим
o обговорення проблем і прийняття колективного рішення
o підведення підсумків роботи за певний час, чи після виконання певної роботи
 Оберіть правильну відповідь:

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ УКРАЇНИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПЕДАГОГАМ ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК:
o Закон «Про загальну середню освіту»
o Закон України «Про освіту»
o Кодекс законів про працю України
o Конституція України
 Оберіть правильну відповідь:

КЕРІВНИКА ІГНОРУЮТЬ, НЕ ВИКОНУЮТЬ ЙОГО ВКАЗІВОК ТА КОМАНД – ЦЕ …. СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ
o демократичний
o авторитарний
o ліберальний
o лідерський
. Оберіть правильну відповідь:
ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ Л. І. ДАНИЛЕНКО ІННОВАЦІЇ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА:
o психолого-педагогічні
o психолого-педагогічні, науково-виробничі
o психолого-педагогічні, науково-виробничі, соціально-економічні
o психолого-соціальні, педагогічні
. Оберіть правильну відповідь:

КЕРУЮЧИЙ ВПЛИВ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ МОЖЕ РЕАЛІЗУВАТИСЯ У ВИГЛЯДІ:
o даних контролю
o наказу, розпорядження, вказівки
o план, завдання
o звіту
 Оберіть правильні відповіді:

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК МОЖЕ БУТИ РЕАЛІЗОВАНИЙ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ У ВИГЛЯДІ
o плану, завдання
o наказу, розпорядження, вказівки
o звіту
o даних контролю
 Оберіть правильні відповіді:

ЗА СВОЄЮ ПРИРОДОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ШКОЛИ
o поліфункціональна
o монофункціональна
o нефункціональна
Оберіть правильну відповідь:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ – ЦЕ
o науково-методична рада
o лінійна структура управління
o суспільно-організаторська діяльність
o організація підвищення кваліфікації працівників
Оберіть правильну відповідь:

ПЕДАГОГІЧНА РАДА ШКОЛИ – ЦЕ
o орган колективної розумової діяльності і колективного педагогічного діагностування, який формує нове педагогічне мислення
o принципи розподілу функціональних обов’язків між керівниками закладу освіти
o орган самоуправління закладу освіти
o освітня робота вчителів певного циклу навчальних предметів
 Оберіть правильну відповідь:

НАРАДА – ЦЕ
o педагогічна рада, яка спрямована на розвиток педагогічного теоретичного мислення
o форма організації спільної діяльності працівників, яку збирає керівник для обговорення того чи іншого питання, вироблення чи прийняття рішень
o центр педагогічної думки закладу освіти
o необхідна складова ліцензування закладу освіти
 Оберіть правильну відповідь:

У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЛІЦЕНЗУВАННЮ ПІДЛЯГАЮТЬ ТАКІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ:
o надання початкової, базової середньої освіти, профільної середньої освіти
o надання початкової, базової освіти
o надання консультації
o надання психологічної допомоги
Оберіть правильну відповідь:

ЦІЛІСНІ СОЦІАЛЬНІ УТВОРЕННЯ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ ЗАГАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ, ВИКОНУЮТЬ СПЕЦИФІЧНУ ФУНКЦІЮ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ, РОЗВИТКУ ГРОМАДЯН АБО СУПРОВОДЖУЮТЬ ВИКОНАННЯ ЦИХ ФУНКЦІЙ – ЦЕ
o профспілкова організація
o педагогічна рада
o освітня установа
o піклувальна рада
 Оберіть правильну відповідь:

ПРИНЦИП УПРАВЛІННЯ, ЩО ЩІЛЬНО ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ, ОСКІЛЬКИ ЗАВДЯКИ ЙОМУ ВИКОНУЮТЬСЯ УСІ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ, ВІДБУВАЄТЬСЯ РЕАГУВАННЯ НА ІНФОРМАЦІЮ – ЦЕ ПРИНЦИП
o інформаційної достатності
o аналітичного прогнозування в управлінні
o оперативного регулювання
 Оберіть правильну відповідь:

ПЕРЕВЕДЕННЯ УПРАВЛІННЯ З МОНОЛОГІЧНОЇ НА ДІАЛОГІЧНУ ОСНОВУ, ЩО ДУЖЕ ВАЖЛИВО ЗА УМОВ ТВОРЧОСТІ, РОЗВИТКУ, ІННОВАЦІЙНОГО ПОШУКУ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ПРИНЦИПОМ
o поваги і довіри до людини
o співробітництва
o цілісного погляду на людину
 Оберіть правильну відповідь:

УПРАВЛІННЯ, УПРОДОВЖ ЯКОГО ПЕДАГОГИ ЗНАХОДЯТЬСЯ В РІВНИХ УМОВАХ ТА ПРАВАХ, КЕРІВНИК ОЦІНЮЄ ЛЮДИНУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЇЇ ПРАЦІ, ВНЕСКОМ У ЖИТТЯ КОЛЕКТИВУ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ПРИНЦИПОМ
o індивідуального підходу
o соціальної справедливості
o поваги і довіри до людини
 Оберіть правильну відповідь:

ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ – ЦЕ
o розвиток самоуправління
o активізація шкільного колективу
o удосконалення шкільного колективу
 Оберіть правильну відповідь:

МЕТА ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ПОЛЯГАЄ У
o забезпеченні оптимального функціонування  закладу освіти
o переведенні освітньої установи на більш високий якісний рівень, забезпечення розвитку та оновлення, відповідність педагогічного процесу вимогам сучасності
o вимогливісті до себе та інших
 Оберіть правильну відповідь:

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ
o вищу освіту
o почуття громадянського обов’язку та відповідальності
o вимогливість до себе та інших
. Оберіть правильну відповідь:

ВИМОГИ ДО ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ПОВ’ЯЗАНІ З УМІННЯМИ КЕРІВНИКА ВСТАНОВЛЮВАТИ ПОЗИТИВНІ КОНТАКТИ З ЛЮДЬМИ – ЦЕ
o моральні вимоги
o соціальні вимоги
o комунікативні вимоги
 Оберіть правильну відповідь:

ВМІННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗБИРАННЯМ, АНАЛІЗОМ, СИСТЕМАТИЗАЦІЄЮ ІНФОРМАЦІЇ, ВИЗНАЧЕННЯМ ПРОБЛЕМ, ПОСТАНОВКОЮ ЦІЛЕЙ, ЗАВДАНЬ, РОЗРОБКОЮ СТРАТЕГІЧНИХ ТА ТАКТИЧНИХ ПЛАНІВ, ПРОГРАМ ДІЙ ТА АЛГОРИТМІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ – ЦЕ
o організаційно-регулятивні уміння
o комунікативні уміння
o діагностико-прогностичні уміння
 Оберіть правильну відповідь:

УМІННЯ ВИЗНАЧАТИ СТАНДАРТИ, НОРМИ, КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ СПРАВ ВІДПОВІДНО ДО НИХ, ВНОСИТИ НЕОБХІДНІ ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ, УТОЧНЕННЯ НА ПІДСТАВІ ОБРОБКИ НАСЛІДКІВ КОНТРОЛЮ, ДАВАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ – ЦЕ
o організаційно-регулятивні уміння
o контрольно-коригуючі
o діагностико-прогностичні уміння
 Оберіть правильну відповідь:
ДІЛОВОДСТВО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ОРГАНІЗОВУЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ
o директором школи
o органами державної виконавчої влади
o радою закладу освіти
o Міністерством освіти і науки України
. Оберіть правильну відповідь:

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ ЗАТВЕРДЖУЮТЬСЯ
o місцевими державними адміністраціями
o місцевими органами виконавчої влади
o Кабінетом Міністрів України
o Верховною Радою України
 Оберіть правильну відповідь:

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ  ЗАСНОВАНІ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ АБО КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ МАЮТЬ СТАТУС
o національного навчального закладу
o державного навчального закладу
o не мають визначеного статусу
 Оберіть правильну відповідь:

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ  ЗАКЛАДІВ  ОСВІТИ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ
o Кабінетом Міністрів України
o Міністерством освіти і науки України
o Вищою атестаційною комісією
o Верховною Радо України
 Оберіть правильні відповіді:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО КЕРІВНИК ПОВИНЕН ОВОЛОДІВАТИ ТЕОРЕТИЧНИМИ ПИТАННЯМИ І ТЕХНОЛОГІЄЮ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, МЕНЕДЖМЕНТУ, ФАХОВИХ МЕТОДИК, ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ, СУЧАСНОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ ТОЩО, ВІДОБРАЖАЄ ПРИНЦИП:
o науковості та компетентності в управлінні закладами освіти
o соціальної детермінації
o гуманізації в діяльності менеджера
 Оберіть правильну відповідь:
СИСТЕМА НАЯВНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ, ОБУМОВЛЕНА ТИПОМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ– ЦЕ
o управлінські якості керівника
o посадові вимоги до керівника
o функціональна компетентність керівника закладу освіти
 Ситуаційне завдання
       Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання змісту річного плану на наступний  навчальний рік.
1. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.
2. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь