Глибочицька територіальна громада
Україна, Житомирська область, Житомирський район

Додаток 4 до наказу відділу освіти № 6 від 18.06.2018 р.

Дата: 09.07.2018 18:40
Кількість переглядів: 8887

Додаток 4
до наказу відділу освіти № 6
від 18.06.2018 р.

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знань законодавства і функціональних повноважень кандидатури на  посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Який процес називають “керівництвом”?
А. Процес особистісного впливу керівника на підлеглих.
Б. Процес управління людським колективом.
В. Процес налагодження керівником міжособистісних стосунків з підлеглими, особистісного впливу на них з метою досягнення управлінських цілей.
Г. Засіб впливу керівника на підлеглого.
Д. Процес встановлення оптимальних відносин керівника і підлеглого.

Що таке “ефективність управління закладом освіти”?
 А. Це ступінь виконання керівником закладу освіти своїх управлінських функцій.
Б. Це синтез оцінки результативності діяльності закладу освіти та оцінки ефективності управлінської діяльності керівника.
В. Це рівень навчальної і виховної діяльності в закладі освіти.
Г. Це сукупний результат діяльності закладу освіти та його керівника.
Д. Це ступінь управління закладом освіти.

Який стиль в управлінні закладом  освіти є найоптимальнішим?
А. Ліберальний.
Б. Демократичний.
В. Авторитарний.
Г. Ситуативний.
Д. Системний.

Що означає принцип демократизму в управлінні закладом  освіти?
А. Відмова від командно-адміністративного впливу управлінця на підлеглого чи групу підлеглих.
Б. Забезпечення максимальної свободи слова і дії всіх учасників навчально-виховного процесу.
В. Цілеспрямований і керований процес залучення широких верств населення до розв’язання актуальних проблем навчання, виховання та розвитку підростаючого покоління.
Г. Залучення всіх учасників навчально виховного процесу до управління закладом освіти.
Д. Це умова для розвитку творчих здібностей працівників системи освіти.

. Яка мета роботи з педкадрами є найбільш пріоритетною?
А. Організація методичної роботи на діагностичній основі.
Б. Модульно-розвивальна система методичної роботи.
В. Приведення професійної компетентності педкадрів до рівня сучасних вимог.
Г. Адресна спрямованість методичної роботи.
Д. Розвиток творчого потенціалу вчителя.

. Що означає термін “оптимальність” в управлінні?
А.  Сукупність раціонально дібраних прийомів управління.
 Б. Це вища доцільність у даних умовах, у даний час.
В. Це педагогічно доцільна управлінська технологія.
Г. Це результат управлінської діяльності.
Д. Це результат управління в установах чи закладах освіти.

. Виберіть визначення поняття "система методичної роботи":
А. Комплекс заходів, спрямованих на удосконалення професійної компетентності  педагогічних кадрів.
Б. Закономірно побудовані, динамічно пов’язані елементи, взаємодія яких породжує нову якість.
В. Єдність мети, завдань, змісту, форм, методів і результатів діяльності з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Г. Сукупність форм і методів здійснення методичної роботи.
Д. Точного визначення не має.

. Вкажіть найбільш важливий підхід оцінювання результативності методичної роботи.
А. За кількісними показниками проведених методичних заходів.
Б. За рівнем досягнення цільового компоненту системи методичної роботи.
В. За рівнем активності педагогічних кадрів.
Г. На основі оцінки методичних заходів педагогічними працівниками.
Д. За результатами атестації педкадрів.

. З наведеного ряду виключіть положення, що не є параметром оцінювання нововведень (інновацій) для їхнього поширення в практику:
А. Актуальність.
Б. .Результативність.
В. Творча новизна.
Г. Інформаційна насиченість.
Д. Можливість освоєння ідеї педагогічними працівниками регіону (школи).

. Який із принципів є визначальним при організації методичної роботи?
А.  Організація методичної роботи на діагностичній основі.
Б. Практична спрямованість методичної роботи.
В. Інформаційне забезпечення методичної роботи.
Г. Оптимальне визначення змісту методичної роботи.
Д. Диференціація змісту методичної роботи.

. Найсуттєвіша дія методкабінетів щодо самоосвіти педкадрів?
А. Рекомендації щодо планування самоосвіти.
Б. Організаційно -методичне забезпечення самоосвіти вчителів.
В .Забезпечення системи консультацій.
Г. Вивчення стану самоосвіти вчителів з метою їх поліпшення.
Д. Організація та проведення семінарів.

. Ви здійснюєте керівництво вивченням стану викладання предметів, навчальних досягнень учнів (моніторинг). Який із компонентів цього процесу є ключовим?
А. Планування.
Б. Організація.
В. Визначення цілей.
Г. Контроль.
Д. Стимулювання.

. Результативність методичної роботи як системи це, передусім:
А. Високий рівень функціонування системи методичної роботи.
Б. Це активізація творчої діяльності педагогічних працівників.
В  Позитивні зміни у професійному розвитку педагогічних працівників.
Г. Це доцільна реалізація педагогічних проблем.
Д .Це надпланове виконання методичних заходів.

. Що таке “інновація”?
А.  Це нововведення, в результаті якого суттєво змінюється об’єкт діяльності.
Б.   пізнання та впровадження нового в практику діяльності.
В. Це комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень.
Г. Це новий продукт діяльності людини.
 Д. Це продукт діяльності творчих людей.

. Що собою уявляє процес навчання?
А. Це процес передачі знань учням.
Б. Це процес засвоєння знань учнями.
В. Це процес управління пізнанням учня.
Г. Це контроль за засвоєнням знань, умінь, навичок.
Д. Це двобічний процес спільної діяльності викладача і учня, спрямований на інтелектуальний розвиток формування знань і способів розумової діяльності учнів, розвиток їхніх здібностей і нахилів.

. Дидактична мета навчального заняття має містити:
А. Способи взаємодії вчителя і учнів.
Б. Навчальні задачі, що відображають питання змісту.
В. Прогнозовані кінцеві наслідки уроку.
Г. Методи, прийоми й засоби навчання.
Д .Цільові завдання уроку.

. Визначте найбільш придатні для практичного застосування означення нестандартного уроку. Це урок, на якому:
А. Відсутня дидактична мета.
Б. Не розв’язуються дидактичні задачі.
В. Використовується декілька методів та багатий спектр прийомів.
Г. Застосовується оригінальна форма організації навчання.
Д. Розглядаються позапрограмові навчальні питання.

. Які вимоги до заняття не є базисними?
А. До викладача та учня.
Б. До дидактичної мети.
В. До змісту навчального матеріалу.
Г. До методів навчання.
Д. До використання технічних засобів навчання

. Що таке “моніторинг“?
А. Це процес систематичного оцінювання діяльності суб’єкта управління.
Б. Це систематичний облік і контроль за діяльністю закладу (установи) освіти та їх учасників.
В. Це систематична і регулярна процедура збереження даних.
Г. Це процес відслідкування за діяльністю суб’єкта управління.
Д. Це систематичний облік і контроль.

. Яке із положень більш точно розкриває поняття "Передовий педагогічний досвід-це..."
А.  Система знань та умінь, набутих в процесі педагогічної діяльності.
Б. Особиста система діяльності вчителя, що дає сталі результати.
В. Узагальнена система роботи вчителя.
Г. Результат творчої праці вчителя, який виражається в якості знань та умінь учнів.
Д .Результат творчої праці вчителя, який виражається в результатах атестації.

. "Професійна компетентність" це:
А. Коло службових обов'язків, що спрямовані на професійне виконання працівником своєї роботи.
Б. Рівень та умови професійної підготовки, що дозволяють якісно виконувати службові обов'язки.
В. Професійна майстерність працівника, яка дозволяє досягнути високих результатів роботи.
Г. Система знань, умінь та навичок, оволодіння якими дозволяє працівнику професійно виконувати свої службові обов'язки.
Д. Рівень професійної майстерності, що впливає на якість виконання працівником роботи та досягнення високих результатів.

. Яке завдання освіти як соціального інституту є головним з погляду керівника?
А. Форма підготовки трудових ресурсів суспільства.
Б. Система соціальних дій і соціальних взаємодій суб'єктів освіти.
В. Форма кооперації людей, підпорядкованій навчально виховним цілям.
Г. Система суспільних цінностей як регуляторів освітнього процесу.
Д. Форма організації і саморегуляції соціальних дій і соціальних взаємодій суб'єктів освіти, підпорядкованих суспільно значимим цілям і завданням

. Який термін, на ваш погляд, найбільш точно визначає сферу дії науки про виховання?
А. Педагогіка (від грец. "пайдос" дитя   хлопчик і "аго  вести).
Б. Андрогогіка (від грец. "андрос"чоловік і "аго" вести).
В. Андропологіка (від грец. "андропос"людина).
Г.  Антропологія (від грец. "андропос" людина і "логос" наука).
Д. Педологія (від грец"пайдос» дитя і "логос"наука).

. Визначте, в якій позиції сформульована загальна мета виховання в сучасній школі.
А. Гуманізація виховання.
Б. Трудове виховання та політехнічна освіта.
В. Різнобічний розвиток особистості.
Г. Демократизація виховання.
Д. Підготовка до вибору професії.

. Назвіть головний орган нагляду за охороною праці.
А. Кабінет Міністрів України.
Б. Міністерство з надзвичайних ситуацій України.
В. Комітет по нагляду за охороною праці.
Г. Пожежна інспекція.
Д. Санітарно-епідеміологічна служба.

. Назвіть пристрій, за допомогою якого здійснюється зв’язок з іншими комп’ютерами по каналах телефонної мережі.
А. Системний блок.
Б. Сканер.
В. CD.ROM.
Г. Модем.
Д.  Клавіатура

. Вкажіть програмний засіб, за допомогою якого можна створювати текстові документи на комп’ютерах.
А. Microsoft Access.
Б. Microsoft Word.
В. Microsoft Excel.
Г. WINDOWS.
Д. Провідник

. Що належить до повноважень керівника закладу освіти?
А) вирішення питань фінансово господарської діяльності закладу освіти;
Б) призначення на посаду та звільнення з посади працівників, визначення їх функціональних обов’язків;
В) забезпечення  організації  освітнього  процесу  та  здійснення  контролю  за виконанням освітніх програм;
Г) усе вищезазначене

.Порушенням академічної доброчесності вважається:
А) вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;
Б) свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання;
Оприлюднення  (частково  або  повністю)  власних  раніше  опублікованих наукових результатів як нових;
В) свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
Г) усе вищезазначене.

. Чия присутність не є обов'язковою для проведення конкурсу на посаду директора закладу  освіти?
А) представники засновника школи;
Б) представники вчительства цього навчального закладу;
В) представників батьківського самоврядування школи;
Г) експерти у сфері освіти.
 .На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
А) валідності;
Б) демократичності;
В) свободи;
Г) братерства.
. Хто контролює якість освіти за новим законом?
А) ніхто, якщо вчителі будуть добре підвищувати свою кваліфікацію, то й контролювати нічого не треба;
Б) Державна служба якості освіти;
В) управління освіти;
Г) Міністерство освіти і науки.

. Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. Керівник закладу середньої освіти НЕ уповноважений:
А) самостійно набирати на роботу вчителів і звільняти їх;
Б) розпоряджатися фінансами, у тому числі коштами міжнародних грантів задля покращення якості освітнього процесу;
В) вирішувати (разом з педрадою), де вчителі будуть проходити підвищення своєї  кваліфікації у  громадських  організаціях  чи  інститутах  підвищення кваліфікації;
Г) розформовувати заклад освіти і  закривати його

.  Яка  форма  освіти  НЕ  належить до  індивідуальної  форми  здобуття освіти?
А) екстернатна;
Б) сімейна;
В) педагогічний патронаж;
Г) дистанційна.
.Скільки дітей може бути в одному класі закладу загальної середньої освіти?
А)на розсуд директора;
Б)скільки вмістить клас;
В)не більше 30 учнів;
Г)за кількістю поданих заяв.
. На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа?
А) квазі адміністративного управління;
Б) партнерства;
В) схоластичної дидактики;
Г) триєдиності мети.
.Оберіть серед  запропонованих  ключову  компетентність  Нової української школи:
А) схоластична компетентність;
Б) академічна компетентність;
В) навчання впродовж життя;
Г) педагогічно архаїстична компетентність.

. На скільки циклів поділятиметься Початкова освіта Нової української школи?
А) 4
Б) 3
В) 2
Г) не поділятиметься.
. Перший цикл початкової освіти називається:
А) адаптаційно-ігровий;
Б) дошкільно-пропедевтичний;
В) базове предметне навчання;
Г) початковий.

. Сутність компетентнісного навчання викладено в:
А) учитель  пояснив  дітям,  як  розв'язувати  задачу.  Потім  вони  розв'язали аналогічну задачу і перейшли до завдань іншого виду. Вдома діти мали зробити завдання з теми, яку вчили минулого тижня.
Б) учитель запропонував дітям в групах розв'язати задачу різними способами.
Потім усім класом обговорили кожний спосіб. Учитель пояснив, як ще можна було розв'язати цю задачу. Усі разом обрали найзручніший спосіб. Далі діти  практикувались розв'язувати задачі цього виду на прикладах з реального життя;
В) учитель виклав теоретичний матеріал, поставив кілька запитань дітям, аби перевірити рівень запам'ятовування нового матеріалу, і пішов на наступний урок;
Г) учитель пояснив дітям, як розв'язувати просту задачу. Потім поставив кілька запитань.  Потім надав  іншу  задачу  і  запропонував  її розв'язати
вдома  з батьками.
.Нові освітні стандарти сфокусовані на:
А) здобутті знань;
Б) виробленні умінь і навичок;
В) формуванні компетентностей;
Г) формуванні цілісної особистості

.Пояснити визначення терміну « індивідуальна освітня
траєкторія»
.
.Записати 5 напрямів державної політики у сфері освіти.

.Записати принципи освітньої діяльності відповідно Закону України «Про освіту» ( не менше 10)

.Форми здобуття освіти

.Записати складники системи освіти відповідно до Закону України
« Про освіту»

. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи – це:__________________________________________
.Записати всі ключові компетентності

.Функція освіти, яка передбачає забезпечення єдності ступенів навчання:
Виберіть одну відповідь:
a. спадкоємницька
b. інноваційна
c. виховна
d. гуманістична

.Функція освіти, в першу чергу спрямована на формування практичної готовності випускника до життя:
Виберіть одну відповідь:
a. виховна
b. демографічна
c. гуманістична
d. соціальна

.Функція освіти, яка поширює потенційні соціальні можливості людини у професійному й особистому самовизначенні, особливо за ринкових умов:
Виберіть одну відповідь:
a. урбаністична
b. соціального захисту
c. демографічна
d. професійно-економічна

. Вкажіть два види суспільних та освітніх суперечностей:
a. між старшими людьми та молодим поколінням
b. між розвитком суспільства і природою
c. між свободою людини і вимогами суспільства
d. між основними типами цивілізації та культури
 
. Процеси приведення освіти, її змісту і форми у відповідність до природи людини, її душі та духу - це
Виберіть одну відповідь:
a. випереджальна освіта
b. інформатизація освіти
c. фундаменталізація освіти
d. гуманізація та гуманітаризація освіти
 
. Функція освіти, яка визначає характер взаємозв’язку освіти з розвитком продуктивних сил суспільства:
Виберіть одну відповідь:
a. гуманістична
b. виховна
c. професійно-економічна
d. демографічна
 
. Нова форма соціальної нерівності, що полягає в нерівних можливостях підвищення інформаційної культури особистості - це інформаційна __________
 
. Оберіть сучасну парадигму діяльності людства, що сприятиме вирішенню найгостріших проблем ХХI ст.:
Виберіть одну відповідь:
a. синергетична парадигма
b. парадигма М. Грушевського
c. концепція "нового центризму"
d. парадигма Карла Ясперса
 
. Оберіть 2 принципи освіти, які найбільш актуальні для курсової підготовки вчителя:

a. демократизації
b. безперервності
c. полікультурності
d. інтенсифікації нагромадження знання
 
.Орієнтація на вивчення основних законів природи, суспільства і призначення самої людини - це
Виберіть одну відповідь:
a. гуманізація та гуманітаризація освіти
b. фундаменталізація освіти
c. випереджальна освіта
d. інформатизація освіти
 
. Функція освіти, яка містить можливості впливу на соціальну структуру, створює певні канали соціальної мобільності (активність особистості, її захищеність):
Виберіть одну відповідь:
a. демографічна
b. гуманістична
c. соціальна
d. професійно-економічна

. Функція освіти, спрямована на розвиток суспільства, його забезпечене майбутнє, конкурентоспроможність особистості:
Виберіть одну відповідь:
a. виховна
b. гуманістична
c. інноваційна
d. демографічна

. Своєчасна підготовка людей до майбутнього, формування у них таких якостей, що дозволять успішно пристосуватися, жити і працювати в умовах ХХI ст. - це
Виберіть одну відповідь:
a. інформатизація освіти
b. фундаменталізація освіти
c. випереджальна освіта
d. гуманізація та гуманітаризація освіти
 
. Продовжіть твердження: Гармонійно-цілісний напрям філософії освіти
Виберіть одну відповідь:
a. зумовлює розвиток педагогіки гармонійної цілісності.  Спрямований на досягнення певної вищої форми єдності між людьми з метою вирішення глобальних проблем - соборної єдності всього людства
b. заснований на визнанні пріоритетного значення ідей педоцентризму, релятивізму і плюралізму
c. долає пріоритетну роль вихідних принципів гармонійно-цілісного та плюралістично-релятивістського напрямів, здійснює такий синтез їхніх позитивних ідей, який сприяв би кращому вирішенню основних проблем сучасної освіти
 
 В якому нормативно-правовому акті закладено право педагогічних працівників на індивідуальну педагогічну діяльність?
Виберіть одну відповідь:
a. В законі "Про освіту"
b. В законі "Про загальну середню освіту"
c. В Конституції України
 
. Розміри тарифних ставок учителів згідно з законом України "Про загальну середню освіту" встановлюється:
Виберіть одну відповідь:
a. Кабінетом Міністрів України
b. директором навчального закладу
c. обласним управлінням освіти і науки
 
. За яке дисциплінарне порушення не застосовується адміністративні стягнення?
Виберіть одну відповідь:
a. відмова працівника від проходження в робочий час спеціального огляду з техніки безпеки
b. перебування працівника не на своєму робочому місці без поважних причин
c. недостатня кваліфікація
 
. Встановіть відповідність між датою та назвою документа.
Концепції гуманітарного розвитку України до 2020р    
Національна доктрини розвитку освіти    
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021р    

.Обов’язок керівника освітньої установи "доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпусток) педагогічного навантаження в наступному навчальному році" прописаний у такому документі як:
Виберіть одну відповідь:
a. В Конституції України
b. у Державній програмі "Учитель"
c. у Типових правилах внутрішнього розпорядку
 
.Яка з нижче наведених освітянських галузей не входить у структуру освіти України?
Виберіть одну відповідь:
a. професійно-технічна освіта
b. позашкільна освіта
c. аспірантура
d. друга вища освіта
e. докторантура
f. вища освіта
g. дошкільна освіта
h. загальна середня освіта
i. післядипломна освіта
j. самоосвіта
 
.Державний стандарт загальної середньої освіти - це:
Виберіть одну відповідь:
a. пропозиції щодо державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для регіону
b. нормативи освітніх послуг, які визначаються шляхом ліцензування, інспектування, атестації, акредитації закладів освіти
c. зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової, повної середньої освіти та гарантії держави в її досягненні
 
.Яке трактування Статті 17. Виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах закону "Про загальну середню освіту" є правильним?
Виберіть одну відповідь:
a. У загальноосвітніх навчальних закладах при бажанні батьків можливим є утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, крім релігійних організацій і воєнізованих формувань
b. У загальноосвітніх навчальних закладах можливим є утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а такожрелігійних організацій і воєнізованих формувань
c. У загальноосвітніх навчальних закладах забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань
 
.В якому документі проголошено такий очікуваний результат, як: "Зростаючий освітній потенціал суспільства забезпечить впровадження новітніх виробничих та інформаційних технологій, що дасть змогу протягом наступних 10-15 років скоротити відставання у темпах розвитку, а надалі істотно наблизитися до рівня і способу організації життєдіяльності розвинутих країн світу"?
Виберіть одну відповідь:
a. у Державній програмі "Учитель"
b. у Національній доктрині розвитку освіти
c. у Державному стандарті загальної середньої освіти

.У разі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення згідно з Кодексом законів про працю ст.40, передбачено:
Виберіть одну відповідь:
a. попередження
b. переведення на іншу роботу
c. звільнення з роботи
 
.Педагогічне навантаження менше тарифної ставки встановлюється;
Виберіть одну відповідь:
a. лише за згодою працівника
b. лише за згодою органу профспілки
c. наказом директора навчального закладу

.Опіка над дитиною припиняється після досягнення:
Виберіть одну відповідь:
a. 15 років
b. 16 років
c. 18 років
d. 17 років
 
.Терміни "торгівля дітьми", "дитяча проституція", "дитяча порнографія" пояснюються у:
Виберіть одну відповідь:
a. Факультативному протоколі до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії
b. Конвенції про права дитини
c. Декларації прав дитини
d. Всесвітній Декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей
 
.До якого віку дитини за заподіяну нею шкоду несуть відповідальність батьки:
Виберіть одну відповідь:
a. до 16 років
b. до 11 років
с. до 15 років
d. до 18 років

 .На батьків покладається:
Виберіть одну відповідь:
a. однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини
b. не однакова відповідальність за виховання дитини, але однакова за її навчання
c. не однакова відповідальність за виховання і навчання дитини, але однакова за її розвиток
d. не однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини
 
.З якого віку молода людина може поступити на роботу:
Виберіть одну відповідь:
a. у 14 років
b. у 15 років
c. у 18 років
d. з 19 років
e. у 16 років

.Які з наведених показників характеризують етап перевірки раніше засвоєних знань, умінь, навиків (виберіть 3 відповіді):
a. Закріплення нових технологій оволодіння навчальною інформацією
b. Самостійне виконання учнями комплексу навчально-пізнавальних завдань орієнтованих на аналітико-синтетичне сприймання знань
c. Усвідомленості способів дій та прийомів засвоєння і відтворення теоретичних знань
d. Високий рівень мотивації навчальної діяльності
e. Збалансованість прийомів контролю і самоконтролю
f. Активне обговорення учнями досягнення очікуваних результатів
 
.Який тип уроку буде зайвим у класифікації уроків за дидактичною метою:
Виберіть одну відповідь:
a. урок-семінар
b. формування навичок і умінь
c. узагальнення і систематизації
d. контролю і корекції
e. комбінований
f. засвоєння нових знань
 
.Серед перелічених етапів виберіть лише ті, що притаманні уроку засвоєння знань, формування умінь та навиків (виберіть 3 відповіді):

a. Засвоєння нових знань, формування умінь та навиків
b. Актуалізація і корекція опорних знань
c. Перевірка домашнього завдання
d. Корекція набутих знань та умінь
e. Мотивація навчальної діяльності учнів
f. Робота над помилками
 
.Завершіть твердження: "Головною одиницею навчання в сучасній школі є  _________________»

.Із наведених тверджень виберіть ті, що найточніше розкривають характерні риси класно-урочної системи навчання (виберіть 3 відповіді):

a. Наявність вчителя, який керує усією роботою на уроці
b. Суб`єкт - суб`єктні стосунки вчителя та учнів
c. Наявність класу (учнів приблизно одного віку та рівня підготовки)
d. Парна форма навчання
e. Суб’єкт – об’єктні стосунки вчителя і учнів
f. Індивідуальна форма навчання
 
.Завершіть твердження: "Мета уроку у якій фіксуються завдання пов’язані із формуванням теоретичних знань учнів з предмету називається _______________________
 
.Серед перелічених етапів виберіть лише ті, що притаманні уроку контролю та корекції знань, умінь та навичок (виберіть 3 відповіді):

a. Робота над помилками
b. Засвоєння нових знань, формування умінь та навиків
c. Перевірка раніше набутих знань, умінь та навичок
d. Актуалізація і корекція опорних знань
e. Мотивація навчальної діяльності учнів
 
.Завершіть твердження: "Форма уроку визначається відповідно до способу реалізації окреслених ____________________завдань"
 
.Знайдіть відповідність між етапом уроку і часовими межами його реалізації. Приблизний хронометраж уроку

Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності     14-15 хв
Перевірка раніше засвоєних знань    1,5-2 хв
Організаційний етап уроку    5хв

.Який етап уроку має на меті виокремити із раніше набутих знань опорні положення необхідні для успішного засвоєння нової навчальної інформації?  __________________________
 
.Система навчання, яка забезпечує організаційну чіткість та впорядкованість педагогічного процесу, систематизований характер навчання, постійний вплив учителя на учнів класу:
Виберіть одну відповідь:
a. парна
b. класно-урочна
c. лабораторно-бригадна
d. кооперативна
 
.Тип уроку визначається:
Виберіть одну відповідь:
a. кількістю навчального часу
b. послідовністю елементів уроку
c. кількістю структурних частин
d. дидактичною метою
e. діяльністю вчителя

.Визначте дві позитивні сторони активної моделі навчання:
a. Високий рівень інформації (проблемний метод)
b. Партнерство між учителем і учнями та в учнівському колективі
c. Учитель має змогу розкритись як організатор, консультант
d. Велика кількість учнів, які одночасно можуть сприймати інформацію

.Інтерактивний метод навчання, який використовується для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми, спонукає учнів проявити уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки, називається _______________________________".

. Співвіднесіть поняття та їх визначення.
загальна стратегія розвитку освітнього простору    
система науково обґрунтованих методів, правил і прийомів навчання конкретного предмета    
комплекс особистісних здатностей педагога, які актуалізуються спонтанно, мимовільно на рівні звички, внутрішньої педагогічної культури, педагогічної інтуїції
а    
.Визначте дві причини, за яких Ви обираєте певну технологію навчання учнів:
a. за Вашим діагнозом-прогнозом вона буде розвивальною щодо здібностей учнів та підвищить Ваш професійний рівень
b. про її застосування є достатня кількість публікацій, а також дидактико-методичного забезпечення
c. вона користується популярністю серед широкого педагогічного загалу
d. вона не потребує застосування зайвих зусиль та додаткових витрат часу


.Завершіть визначення: Організована взаємодія вчителя і учнів, спрямована на засвоєння останніми змісту освіти та комплексу необхідних для цього знань та умінь називається _________________________________.
 
.Модель навчання це:
Виберіть одну відповідь:
a. Обґрунтована дидактична система, яка гарантує досягнення певної дидактичної мети через чітко визначену послідовність дій, спроектованих на розв`язання проміжних цілей і наперед визначених кінцевих результатів
b. Організована взаємодія вчителя і учнів, спрямована на засвоєння останніми змісту освіти та комплексу необхідних для цього знань та умінь
c. Загальна схема або план діяльності педагога при здійсненні навчального процесу, основу якої складає переважаюча діяльність учнів організована і вибудувана вчителем

.Які види діяльності передбачені контрольно-оціночним етапом особистісно-орієнтованого навчання (виберіть 2 відповіді):
a. орієнтація учнів у місці даного заняття, в цілісному курсі, розділі темі
b. створення умов для творчості в самостійній та колективній діяльності
c. участь учнів у виправлені допущених помилок, недоліків, осмислення їх причин
d. мотивацію наступної діяльності вчителем, позитивна установка на роботу
e. залучення учнів до контролю навчальної діяльності
 
.Вперше замислюємось над своїм місцем у суспільстві, над тим, хто я є у:
Виберіть одну відповідь:
a. підлітковому віці
b. дошкільному віці
c. юнацькому віці
 
.Пізнавальна діяльність у ранньому юнацькому віці спрямована на:
Виберіть одну відповідь:
a. на пізнання стосунків
b. на пізнання професії
c. пізнання основ наук
d. на пізнання системи стосунків у різних ситуаціях

.Вік, в якому провідною діяльністю є діяльність спілкування в процесі навчання та організованої трудової діяльності це:
Виберіть одну відповідь:
a. підлітковий вік
b. старший шкільний вік
c. молодший шкільний вік
d. раннє дитинство

.Які аспекти не включає викладання (виберіть 2 правильні відповіді):
a. активність педагога з орієнтації навчальної діяльності учнів на ефективне засвоювання змісту навчання  
b. увага учнівської аудиторії
c. передача або ретрансляція учнівській аудиторії науково-практичної інформації
d. готовність учні до сприймання матеріалу

.За критерієм наявності або відсутності наміру навчитись учіння поділяють на (виберіть 2 правильні відповіді):
a. інтелектуальне
b. стихійне
c. практичне
d. доцільне

.Що не належить до характеристик програмного забезпечення навчання:
Виберіть одну відповідь:
a. питання або прогалини в програмі не дуже важкі
b. дидактичний матеріал поділяється на певні дози
c. орієнтація учня на виділення й теоретичне осмислення загальних способів дій, загальних схем понять, що вивчаються
d. учні самостійно працюють з програмою

.Якому типу навчання притаманне свідоме і творче відтворення знань____________________________
Встановіть відповідність між функцією та її призначенням:
Відновлення знань, умінь                             .відновлення
Прийняття управлінського рішення                    . планування
Розробка нових положень                             .моделювання
Наукове дослідження                                      . прогнозування
Встановіть правильну послідовність вирішення науково-методичної проблеми у закладах освіти:
 постановка мети
 коригування
 визначення завдань
 аналіз
 мотивація
 планування
 контроль
 стимулювання
Встановіть відповідність між поняттями та їх складовими:
Планування                                                                 . мета    
Активізація творчого потенціалу                                  . функція
Наставництво                                                                 . зміст  
Теоретична підготовка                                                     . форма

Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями
Підвищення кваліфікації                                                        . атестація
Спрямована діяльність                                                          .  інновації
Формування педагогічного колективу                                 . мета
Центр діяльності                                                                    .  презентація
Форма діяльності                                                                   .  методичний кабінет     
Система підтримки талантів                                               .  ППД

Чи є вірним твердження, що підвищення фахової майстерності педагогів вирішується тільки через систему методичної роботи?

ЗРАЗОК СИТУАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ

 Вам доручено здійснити аналіз якості надання освітніх послуг закладом загальної середньої  освіти та забезпечити розробку пропозицій щодо підвищення їх якості. Визначте перелік документів, підготовка яких необхідна для виконання вищезазначеного завдання.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь