Глибочицька територіальна громада
Україна, Житомирська область, Житомирський район

Додаток 3 до наказу відділу освіти № 6 від 18.06.2018 р.

Дата: 09.07.2018 18:35
Кількість переглядів: 900

Додаток 3
до наказу відділу освіти № 6
від 18.06.2018 р.

 
П О Р Я Д О К
проведення  тестування на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

 
Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення тестування кандидатів на посаду керівника Глибочицького закладу загальної середньої освіти, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Положення про   проведення конкурсу на  посаду керівника закладу загальної середньої освіти  Глибочицької сільської ради, затвердженого рішенням 6 сесії  Глибочицької сільської ради 7  скликання від 16 травня.2018 року № 4.

1. Загальні положення

1.1. Мета проведення конкурсу – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на  посаду керівника Глибочицького закладу загальної середньої освіти.
1.2. Конкурсний відбір проводиться в 2 етапи .
І етап (заочний) – вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа та перспективного плану розвитку закладу.
ІІ етап (очний) – публічний захист претендентом перспективного плану розвитку закладу ( до 20 хв.) та складання письмового тестування (до 60 хв.)
 Захист плану розвитку закладу та ситуаційне завдання оцінюється в 5-бальній системі, результати вносяться до оціночного листа.
1.3. Критерії оцінювання:
- актуальність
- прогностичність
- ефективність
- реалістичність
- повнота та цільність програми- змістовність
- дизайн

1.2. Тестування проводиться конкурсною комісією, склад якої затверджується наказом начальника відділу освіти Глибочицької сільської ради.
1.3. Тестування проходять кандидати на посаду керівника Глибочицького закладу загальної середньої освіти, документи яких відповідають вимогам чинного законодавства.
Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до тестування не допускаються.
Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі у конкурсі не допускаються.
1.4. Об’єктивність проведення тестування забезпечується рівними умовами (тривалість тестування, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
1.5. Проведення тестування для кандидатів на  посаду керівника Глибочицького закладу загальної середньої освіти передбачає перевірку та оцінку їх знань  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
« Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988 -р; а також перевірки професійних компетентностей, що відбуваються шляхом письмового  вирішення ситуаційного завдання.
1.6. Перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти затверджується наказом начальника відділу освіти Глибочицької сільської ради.
Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України.
1.7. Перелік питань розміщуються на сайті  Глибочицької сільської ради glybochytsia-rada.gov.ua не пізніше 30 днів до дня проведення конкурсу.
1.8. Тестові завдання містять 50 запитань. Максимальна кількість балів – 50. За результатами тестування виставляється результат « зараховано» при 28 і більше правильних відповідей, « не зараховано» при 27 і менше правильних відповідей.  Претендент, який отримав результат «не зараховано» вважається таким, що не пройшов тестування і не допускається до третього, заключного етапу конкурсу.  У відомість заноситься кількість правильних відповідей.
    Ситуаційне завдання проводиться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидата використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою компетентної перевірки кандидата на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення;

Голова конкурсної комісії визначає дату проведення конкурсу та повідомляє кандидатів про місце та час його проведення.
1.9. Витрати на участь в конкурсі здійснюються за рахунок власних коштів претендентів.
 
2. Організаційна підготовка до тестування

2.1. Організаційна підготовка до тестування проводиться в день його проведення  з усіма кандидатами на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.
2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру тестування та забезпечує (за необхідності) технічні умови для захисту перспективного плану.
2.3. Спірні питання вирішуються головою конкурсної комісії.
3. Складання тестування
3.1. Під час тестування та підготовки відповідей  у приміщенні мають бути присутніми не менше шести членів конкурсної комісії.
3.2. Тестування складається одночасно  усіма кандидатами на  посаду керівника закладу  загальної середньої освіти.
3.3. Приміщення для складання тестування має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей . Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається тестування, до його закінчення.
3.4.Тестування складається письмово за завданнями, які пропонуються кандидату.
3.5.  Тестування складається державною мовою.
3.6. При підготовці відповідей на запитання тестів кандидат здійснює відмітки на аркуші із штампом відділу освіти  Глибочицької сільської ради, вписує  відповіді в пропуски, а на ситуаційне завдання надає письмову відповідь.. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата.
Після підготовки відповідей на аркуші ставиться підпис кандидата та дата складання тестування.
3.7. Загальний час для підготовки відповіді  має становити не більше 60 хвилин.
3.8. Захист перспективного плану ( до 20 хвилин)  здійснюється кожним кандидатом окремо згідно черги. Черга формується на підставі подання документів.

4. Оцінювання та підбиття підсумків мотиваційного листа  та захисту перспективного плану
4.1. Для оцінки змісту мотиваційного листа та захисту перспективного плану використовується п’ятибальна система. Кожне питання оцінюється окремо.
П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання законодавства та нормативно-правових актів з питань освіти.
Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили ґрунтовні знання та достатньо володіють знаннями законодавства та нормативно-правових актів з питань освіти.
Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
4.2. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Оцінювання передбачає виставлення балів кожним членом конкурсної комісії.. Окремо оцінюється захист перспективного плану. Оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення середнього арифметичного суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 5 цього наказу.
4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії  у відділі освіти.
4.5. За результатами співбесіди конкурсна комісія дає оцінку кандидатам за такими критеріями:
- має високий рівень професійних знань та ділових якостей ( 10 балів);
- має достатній рівень професійних знань та ділових якостей ( 7 балів);
- має посередній рівень  знань та ділових якостей ( 4 бали);
- на має відповідного рівня професійних знань та ділових якостей ( жодного бала);
4.6. Конкурсна комісія, на підставі розгляду поданих документів, результатів тестування, захисту перспективного плану та співбесіди з кандидатами, які успішно склали тестування, на своєму засіданні здійснює відбір на посаду керівника закладу освіти.
4.7. Переможцем стає учасник конкурсу, який набрав максимальну кількість балів. При рівній кількості балів рішення приймає голова комісії.
 4.8. Результати тестування можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії (не пізніше ніж через 5 робочих  днів з дати отримання висновку).
4.9. На підставі висновку та заперечень (за наявності) не раніше ніж через п’ять робочих днів з дати їх отримання, відділ освіти Глибочицької сільської ради укладає строкову трудову угоду з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.
4.10. Рішення про призначення на посаду керівника  закладу освіти, приймає начальник відділу освіти на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
4.11. Відділ освіти Глибочицької сільської ради не раніше 5 робочих днів та не пізніше 10 робочих днів:
- розміщує інформацію про результати конкурсу;
- готує особову справу та проект строкового трудового договору з переможцем
 ( у 2-примірниках);
- видає наказ про призначення та укладає строковий трудовий договір.
4.12. Результати конкурсного відбору оприлюднюються  на офіційному сайті Глибочицької сільської ради glybochytsia-rada.gov.ua та  закладу освіти (в разі наявності такого веб-сайту).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь